Övriga (53 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
AB Nynäshamnsbostäder
Bergholmens vägsamfällighet
Elfvikens torrläggningsföretag
Gode män enl fastighetsbildningslagen
Gruppledare
Gryts vägsamfällighet
Haninge/Nynäshamns brottsofferjour
Kommunal fanbärare
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Kommunfullmäktiges arvodesberedning
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommuninvest ekonomisk förening
Leader Stockholmsbygd
Letupa AB
Marsta samfällighetsförening
Mälardalsrådet
Nabbens vägsamfällighet
Neder Söderby vägsamfällighet
Norra Dyars torrläggningsföretag
Nynäshamns Mark AB
Nynäshamns stadskärneförening
Näringslivsberedning
Oxnögården, Ängsholmen samfällighetsförening
Regionalt skärgårdsråd
Revisorer
Ristomta-Eneby torrläggningsföretag
Samordningsförbundet Östra Södertörn
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
SRV återvinnings AB
Stattnäs vägsamfällighet
Stockholmsregionens Försäkrings AB
Storsthlm
Storuddens vägsamfällighet
Styrviksvägens samfällighetsförening för förvaltning av Vansta ga:13
Sunnerby vägförening
Svalsta fastighetsägareförening
Svealands kustvattenvårdsförbund
Svärdsö södra vägsamfällighet
Södertörns Brandförsvarsförbunds förbundsdirektion
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Södra Dyars torrläggningsföretag
Torps skifteslags samfällighetsförening
Vigselförrättare
Vårljus AB
Yxlö vägsamfällighet
Älby samfällighetsförening
Örns vägsamfällighet
Ösmo viltvårdsområde
Ösmo vägförening
Östra Styrans våtmarker
Östra Sveriges luftvårdsförbund
Östsörmlands skogsbruksområde