Nämnder (9 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Socialnämnd
Södertörns upphandlingsnämnd
Södertörns överförmyndarnämnd
Valnämnd